Kompleks Sportowy im. Zdzisława Adamczaka

Obiekty w Zaborowie, Gronowie i przy „Ćwiczni” podlegają Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 odbywają się na nich zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów pobliskich szkół. Pozostali mieszkańcy miasta mogą z nich korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 17 do 21 oraz w soboty i niedziele od godz. 11 do 21. Orlikami opiekują się zatrudnieni animatorzy.

Numer telefonu: 519 642 661

W skład kompleksu wchodzą:

 • 2 boiska piłkarskie o wymiarach 105 x 68,  w tym jedno z oświetleniem
 • Moje boisko „Orlik 2012” – piłka nożna o wymiarach 62 x 30, sztuczna trawa, oświetlenie
 • Moje boisko „Orlik 2012” – wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1, oświetlenie
 • Szatnie
 • Kawiarnia
 • Parking

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” w Lesznie, przy ul. Górowskiej 49

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag Animatora sportu.
 5. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram i jest bezpłatne. Harmonogram zajęć ustala i na bieżąco koordynuje Animator.
 6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-21.00.
 7. W dni powszednie, będące równocześnie dniami nauki szkolnej, kompleks boisk w godzinach
  od 8.00 – 14.00 może być udostępniany na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych.
 8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z kompleksu boisk powinny odbywać się w obecności nauczyciela – opiekuna grupy, natomiast zajęcia realizowane przez kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.
 9. W pozostałych godzinach, a także w soboty, niedziele i święta kompleks obiektów dostępny jest dla wszystkich chętnych.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Animatora sportu.
 11. W całym kompleksie boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
   na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
  • zaśmiecania,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody Animatora sportu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 14. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z Animatorem.
 15. Za przedmioty pozostawione w szatniach administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 17. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
  z przeznaczeniem.
 18. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator.
 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno
  tel. 65 520 56 40, e-mail: mosir@interbit.pl
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2010

REGULAMIN RZUTNI DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM

USYTUOWANEJ W KOMPLEKSIE SPORTOWYM im. ZDZISŁAWA ADAMCZKA w LESZNIE PRZY UL. GÓROWSKIEJ

 • 1. Postanowienia ogólne:
 1. Regulamin określa zasady korzystania z rzutni usytuowanej w Kompleksie Sportowym im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z urządzenia i jego trwałości.
 2. Rzutnia jest urządzeniem stanowiącym własność Miasta Leszna, będąca w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 • 2. Zasady korzystania z rzutni:
 1. Rzutnia jest przeznaczona do prowadzenia zajęć szkoleniowych – treningów w zakresie nauczania i doskonalenia techniki rzutu dyskiem i młotem oraz przeprowadzania konkursów w ramach organizowanych zawodów lekkoatletycznych.
 2. Zajęcia szkoleniowe – treningowe mogą się odbywać wyłącznie pod nadzorem trenera – instruktora posiadającego kwalifikacje (licencje).
 3. Korzystający z rzutni zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.
 4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzenia zabrania się:
 • wspinania się na ogrodzenie urządzenia,
 • samowolnego przesuwania bram rzutni,
 • korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń rzutni,
 • wjeżdżania wszelkiego rodzaju pojazdami w pole rzutów,
 • palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
 1. W trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych – treningów osobom postronnym wstęp w pole rzutów wzbroniony.
 • 3. Postanowienia końcowe
 1. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania rzutni odpowiedzialność ponosi trener prowadzący zajęcia.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu obiektu i rzutni, oraz poleceń wydanych przez pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy pozostawione na terenie rzutni.
 4. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu i naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą wypraszane z obiektu.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W LESZNIEWczytuję mapę...

Dane adresowe:

Adres
Górowska 49
64-100
Leszno
Wielkopolskie


Najbliższe wydarzenia na tym obiekcie: