Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 510812-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/.

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 20 marca 2019 r.
Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.
Znak postępowania: MOSIR.5.2019

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki: