Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 28 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 623139-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl.

Specyfikację można również pobrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.

Termin realizacji zamówienia: do 70 dni

Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 16 października 2018 r. do godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, sekretariat.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 16 października 2018 r. o godz. 10.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, pokój 207.

Znak postępowania: MOSIR.12.2018

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:
BZP – Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie
Załącznik nr 3: Oświadczenie
Załącznik nr 4: Oświadczenie
Załącznik nr 5: Wykaz robót
Załącznik nr 6: Wykaz osób
Załącznik nr 7: Wzór umowy
Załącznik nr 9: Oświadczenie wykonawcy RODO